O společnosti – Bouzovské lesy s.r.o.

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. zahájila svoji činnost dne 1. 5. 2012. Vlastníky uvedené společnosti jsou obce Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov. Sídlo organizace je v Bouzově v budově OÚ Bouzov. Společnost řídí jednatel a dozorčí rada. Působnost valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti vykonávají všichni vlastníci.

Co se týká lesnického hospodaření, zůstává základním principem jeho trvalá udržitelnost. Je třeba zajistit trvalou produkci dřevní hmoty tak, aby nebyla narušena stabilita, biodiverzita, vitalita a ostatní produkční schopnosti lesa. Chceme-li hovořit o mimoprodukčních funkcích lesa, je zde maximální snaha o zatraktivnění dané oblasti pro její návštěvníky. K zajímavostem patří krasová oblast Javoříčských jeskyní.

Geografická poloha: Oblast působnosti společnosti Bouzovské lesy s.r.o. se nachází v přírodní lesní oblasti Drahanská vrchovina na rozhraní bývalých okresů Olomouc a Prostějov v těsném sousedství s okresem Svitavy. MAPA.

Dokumenty

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53486.
Datum zápisu : 25. dubna 2012
Sídlo : Bouzov – Bouzov 2, okres Olomouc, PSČ 78325
IČ : 29443016
DIČ : CZ29443016

Současné spoluvlastnické podíly: Obec Bouzov 139/208, Obec Hvozd 17/208, Obec Ludmírov 18/208 a Obec Luká 34/208.

Organizace a kontakty

V současnosti jsou zde 2 lesnické úseky /původně revíry Bouzov a Javoříčko/ a úsek výroby palivového dříví. Kontaktní osoby:

  • Ing Miroslav Půr, jednatel a ředitel tel. 724 523 755
  • Ing Vít Foltas, vedoucí střediska palivového dříví a správce úseku Javoříčko, tel. 734 110 350
  • Ing Miroslav Ellner, tel. 605 275 032, správce úseku Bouzov

Těžební činnost, pěstební činnost, prodej a výkup dříví

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. zabezpečuje proces těžebních prací, včetně prodeje dříví, na lesním majetku obcí Bouzov, Hvozd, Luká a Ludmírov. Toto provádí v souladu s nájemní smlouvou ze dne 4. 7. 2012 a se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích. Dříví uvádíme na trh dle „Systému náležité péče“ a jsme držiteli licence OLH. Na pronajatém území provádíme všechny pěstební práce spojené s lesnickým hospodařením. Pro cizí nabízíme provedení těžby, přibližování, manipulace a sortimentace. Zároveň vykupujeme dříví užitkové ve dřevinách smrk, borovice, modřín, jedle a buk.

Dále nabízíme provedení pěstebních prací v lese i na ostatních plochách určených k zalesnění. Provádíme zalesnění včetně dodávky sazenic, vyklizování klestu, stavbu oplocenek, ochranu proti buřeni a zvěři, práce s chemikáliemi, prořezávky a ostatní pěstební práce.

Prodáváme surové dříví jehličnaté a listnaté ve výřezech i celých délkách dle požadavků odběratelů.

Prodej palivového dříví

V srpnu 2014 byl zahájen prodej štípaného palivového dříví v areálu bývalého ZD Bouzov. Vyrábíme palivové dříví jehličnaté a listnaté rovnané. Po dohodě s odběratelem je možno nakrátit. Do budoucna plánujeme zavedení štípací linky s dodávkou polen přímo k odběrateli. Případná doprava se platí hotově přímo dopravci.

Specifikace přírodních podmínek

Lesní tůň po dokončeníOblast se nachází v PLO č. 30 – Drahanská vrchovina. Krajina má pahorkatinný charakter. Co se týká poměrů geologických a pedologických, je oblast tvořena převážně kulmskou drobou s drobovými slepenci a pomístně i kulmskými břidlicemi. Kulmské podloží je překrýváno různou mocností sprašových hlín na náhorních plošinách i ve spodních částech svahů. V údolích potoků jsou výrazné aluviální hlinité a štěrkovité naplaveniny. Kulmské droby zvětrávají v půdy středně hluboké až mělké hlinitopísčité až písčitohlinité. Minerálně jsou chudé až středně bohaté. Chceme-li hovořit o hydrografii a hydrologii, patří oblast do úmoří Černého moře do povodí řeky Moravy s Třebůvkou. Nejvýznamnějšími potoky jsou Špraněk, Blažovský potok, Javoříčka, Břevnuška a Věžnice. Mezi obcemi Kadeřín a Milkov se nachází významné prameniště kvalitní vody pro vodovod do obce Bouzov. Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 600 až 700 mm. Lesy se zde nacházejí ve druhém až čtvrtém vegetačním stupni. Co se týká zastoupení dřevin, jasně dominují smrk a buk.